text.skipToContent text.skipToNavigation
Informaties bescherming persoonsgegevens
Sortimo BV

Algemeen

Iedere natuurlijke persoon heeft het in de grondwet verzekerde recht om inzake het gebruik van zijn persoonlijke gegevens zelf te bepalen. Wij, de Sortimo BV, nemen de beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze klanten zoals van de in onze aanbiedingen geïnteresseerden au sérieux. Om deze reden zijn wij ertoe verplicht om de gebruikers die men ons bij het bezoek van onze webstek toevertrouwt, te beveiligen. Wij beschouwen het als uiterst belangrijk om de privésfeer van de gebruikers van onze website te allen tijde te beveiligen. Als en voor zover de gebruiker vrijwillig persoonsgegevens mededeelt, worden deze conform de wettelijke voorschriften op de bescherming persoonsgegevens van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzameld en opgeslagen. Uiteraard worden alle gegevens confidentieel behandeld. Met de navolgende informaties inzake de bescherming persoonsgegevens willen wij specifiek nader toelichten welke gegevens er verzameld worden, wat er met deze gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen wij genomen hebben teneinde deze gegevens tegen misbruik te beveiligen. Wij willen door deze transparante en duidelijke toelichting van onze voorschriften inzake de bescherming persoonsgegevens garanderen dat bezoekers en klanten over het verzamelen, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens goed en voldoende geïnformeerd zijn.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informaties die refereren aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals b.v., maar niet afsluitend naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, etc.). Principieel kan men gebruik maken van ons online-aanbod zonder de vermelding van persoonsgegevens. De gebruikmaking van bepaalde services kan echter de vermelding van persoonsgegevens vereisen. In het algemeen is het verzamelen, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor de exploitatie van onze webstek beperkt tot de vereiste mate en de benodigde gegevens. In zover men een beroep wil doen aan prestaties die het sluiten van een overeenkomst vereisen, zullen wij u verzoeken om u te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij voor de oprichting en de nakoming van het contract persoonsgegevens zoals eventueel bijkomende gegevens op vrijwillige basis. 

Bij een contactname met ons via e-mail of via een contactformulier slaan wij de door u vrijwillig medegedeelde gegevens (e-mail-adres, eventueel naam, adres, etc.) op teneinde uw vragen te beantwoorden. De in dit verband ontstane gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer nodig is, of wij beperken de verwerking, indien er wettelijke bewaartermijnen zijn.

Indien wij voor enkele functies van onze aanbieding teruggrijpen naar belastte dienstverleners, of wij uw gegevens willen gebruiken voor de reclame betreffende doeleinden, zullen wij u onderstaand in detail over de desbetreffende verrichtingen informeren. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria betreffende de duur van het opslaan.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens volgens artikel 4 lid 7 AVG is de

Sortimo BV

Schaarbeeklei 491

1800 Vilvoorde

Belgique

Telf: 02 355 03 70

E-mail-adres: datenschutz@sortimo.de (voor vragen over gegevensbescherming)

E-mail-adres: info@sortimo.be (voor algemene informatie)

Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de Sortimo BV kunt u onder de navolgende contactgegevens bereiken:

SECUWING GmbH & Co. KG | Datenschutz Agentur

Don Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Telf: +49 821 / 85090786458

E-mail-adres: datenschutz@sortimo.de 

Uw rechten

U heeft het recht:

 • volgens art. 15 AVG inlichtingen te eisen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder kunt uw informatie eisen betreffende de doelen van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers jegens die men uw gegevens blootgelegd heeft of blootlegt, de geplande duur van het opslaan, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of verweer, het bestaan van het recht tot het indienen van een klacht, de afkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij ons verzameld zijn, zoals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming incluis profiling en eventueel veelzeggende informaties betreffende wier details;
 • volgens art. 16 AVG onmiddellijk de correctie van onjuiste persoonsgegevens te eisen, of de completering van uw persoonsgegevens die bij ons opgeslagen zijn;
 • volgens art. 17 AVG het wissen te eisen van uw persoonsgegevens die bij ons opgeslagen zijn, voor zover niet de verwerking vereist is ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, ter nakoming van een rechtelijke verplichting, om redenen van openbare belangstelling of ter invordering, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken;
 • volgens art. 18 AVG de beperking te eisen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen ervan van de hand wijst en wij de gegevens niet meer benodigen, u de gegevens echter nodig heeft ter invordering, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken, of als u volgens art. 21 AVG verzet heeft aangetekend tegen de verwerking;
 • volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons gereedgezet heeft, in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, of het doorgeven aan een andere verantwoordelijke persoon te eisen;
 • volgens art. 7 lid 3 DSGVO uw eenmaal verstrekte toestemming te allen tijde jegens ons te herroepen. Dit heeft ten gevolge dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, in de toekomst niet mogen voortzetten en
 • volgens art. 77 DSGVO zich bij een regelgevende instantie te beklagen. Doorgaans kunt u zich hiervoor richten tot de regelgevende instantie van uw gewone verblijfsplaats of werkplaats, of van ons bedrijfszetel.

1. Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoek van onze website

1.1. Als u alleen informatief op onze website www.mySortimo.be gaat, als u zich dus niet registreert of ons elders informaties doorgeeft, verzamelen wij uitsluitend die persoonsgegevens, die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn teneinde u onze website te laten zien en stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • IP-adres
 • datum en kloktijd van de aanvraag
 • verschil van de tijdzone met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • status van de toegankelijkheid/HTTP-statuscode
 • telkens doorgegeven verzameling van gegevens
 • website, waarvan de aanvraag komt
 • browser
 • operating system en wier oppervlakte
 • taal en versie van de browsersoftware.

Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doelen:

 • deze online aanbieding verstrekken en nakomen van contracten in overeenstemming met  onze algemene en verkoopvoorwaarden,
 • garandering van een vlotte verbindingsopbouw van de website,
 • garandering van een comfortabele exploitatie van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en
 • voor verdere administratieve doelen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG. Onze gerechtigde belangstelling komt voort uit de boven opgesomde doelen ter gegevensverzameling. In géén geval gebruiken wij de verzamelde gegevens teneinde conclusies betreffende uw persoon te trekken.

Bovendien zetten wij bij het bezoek van onze website Cookies zoals analysediensten in. Nadere toelichtingen hieromtrent verkrijgt u onder de cijfers 9. tot 11. van deze verklaring bescherming persoonsgegevens.

2. Verdere functies en aanbiedingen van onze website

2.1. Naast de puur informatieve exploitatie van onze website offreren wij verschillende prestaties die u bij interesse kunt gebruiken. Daartoe moet u doorgaans bijkomende persoonsgegevens aangeven, die wij gebruiken teneinde de desbetreffende prestatie te verstrekken, en voor die de vooraf genoemde beginsels voor de gegevensverwerking gelden. Rechtsgrondslagen zijn art. 6 lid 1 pagina 1 lit. a, b en f AVG.

2.2. Voor de verwerking van uw gegevens doen wij deels een beroep aan externe dienstverleners. Deze dienstverleners hebben wij zorgvuldig uitgekozen en belast, zij zijn gehouden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

2.3. Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, als sluitingen van een contract of dergelijke prestaties door ons samen met partners aangeboden worden. Verdere informaties hieromtrent verkrijgt u bij vermelding van uw persoonsgegevens, of in de omschrijving van de aanbieding van die u eventueel gebruik gemaakt heeft.

Voor zover e-mails via een online-formulier verzonden worden op de websites, gebeurt dit via de service wufoo.com van de firma SurveyMonkey 101 Lytton Avenue Palo Alto, CA 94301,0 geïntegreerd. Alle gegevens die u in het formulier ingevoerd heeft, worden op de servers van de aanbieder geëncrypteerd en, door wachtwoorden beveiligd, opgeslagen. De gebruikmaking van de service heeft het doel om ons de bewerking en de terbeschikkingstelling te vergemakkelijken. Voor het opslaan gelden additioneel de verklaringen onder https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ aldaar vooral de passus PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS.

2.4. Voor zover onze dienstverleners of partners in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, zullen wij u in de omschrijving van de aanbieding, van die u eventueel gebruik heeft gemaakt, over de gevolgen van deze omstandigheid informeren.

2.5. Binnen de website gebruiken wij de verbreide SSL-procedure (Secure-Socket Layer) in verband met de telkens hoogste fase van encryptie, die door uw web-browser gesteund wordt. Doorgaans gaat het hierbij om een 256-bit-encryptie. Indien uw browser geen 256-bit-encryptie steunt, grijpen wij in plaats daarvan terug naar de 128-bit v3-technologie. Of er één enkele pagina van ons webstek geëncrypteerd overgebracht wordt, erkent u daaraan, dat het sleutel- ofwel slotsymbool in de onderste werkbalk van uw browser gesloten getoond wordt.

2.6. Voor het overige gebruiken wij probate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, teneinde uw gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of geheel verlies, vernietiging, of tegen de onbevoegde toegankelijkheid van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd conform de technologische ontwikkeling.

3. Bij verzending van uw sollicitatie als werknemer/werkneemster

3.1. Indien ik als reactie op een vacature of spontaan solliciteer, dan ga ik ermee akkoord dat de firma Sortimo BV de verzonden documenten opslaat en de verstrekte gegevens gebruikt om mijn sollicitatie te behandelen. Als mijn sollicitatie bij de firma Sortimo BV bijzondere categorieën van persoonsgegevens bevat (bijv. gegevens over de burgerlijke staat die informatie kunnen geven over mijn seksueel leven of mijn seksuele oriëntatie; gegevens over mijn gezondheid; een foto die conclusies mogelijk maakt met betrekking tot mijn etnische herkomst en eventueel mijn gezichtsvermogen en/of religie; vergelijkbaar gevoelige gegevens overeenkomstig artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), dan mag mijn sollicitatie daarom in de beschikbare vorm alleen met mijn toestemming worden verwerkt. Ik ga ermee akkoord dat de firma Sortimo BV de bijzondere categorieën van persoonsgegevens, die opgenomen zijn in mijn sollicitatiebrief en de bijgevoegde documenten, verwerkt met het oog op de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Deze goedkeuring dient uitsluitend om de sollicitatie in haar beschikbare vorm ook maar in aanmerking te kunnen nemen. De informatie zal niet worden overwogen in het sollicitatieproces, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.  

3.2. Ik kan mijn goedkeuring voor de verwerking van mijn sollicitatie in het sollicitatieproces zonder opgave van redenen weigeren en een verstrekte goedkeuring op ieder ogenblik, bijvoorbeeld per e-mail, herroepen. In geval van herroeping worden de gegevens waarvoor de goedkeuring van toepassing was onmiddellijk verwijderd. Dit heeft tot gevolg dat de gegevensverwerking die gebaseerd is op deze goedkeuring in de toekomst niet meer mag worden voortgezet. In geval van het niet verstrekken of herroepen van de goedkeuring kan mijn reeds ingediende sollicitatie niet in de beschikbare vorm in aanmerking worden genomen.

3.3. Als mijn sollicitatie niet succesvol is, dan ga ik ermee akkoord dat de firma Sortimo BV  mijn persoonsgegevens, die ik in het kader van de volledige sollicitatieprocedure heb meegedeeld (bijvoorbeeld in brieven, curricula vitae, getuigenissen, vragenlijsten voor sollicitanten, sollicitanteninterviews), ook na afloop van de concrete sollicitatieprocedure verder bewaart. Ik ga ermee akkoord dat de firma Sortimo BV deze gegevens gebruikt om later contact met mij op te nemen en de sollicitatieprocedure voort te zetten, indien ik in aanmerking zou komen voor een andere functie. Indien ik in mijn sollicitatiebrief of andere door mij in de sollicitatieprocedure ingediende documenten zelf bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb meegedeeld (bijv. een foto waaruit de etnische herkomst blijkt, gegevens over een ernstige handicap enz.), dan heeft mijn goedkeuring ook betrekking op deze gegevens. Deze goedkeuring geldt bovendien voor gegevens over mijn kwalificaties en activiteiten uit algemeen toegankelijke gegevensbronnen (in het bijzonder professionele sociale netwerken), die de firma Sortimo BV in het kader van de sollicitatieprocedure op toelaatbare wijze heeft verzameld. Mijn gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

3.4. Deze goedkeuring vindt plaats op vrijwillige basis en heeft geen invloed op mijn kansen in de huidige sollicitatieprocedure. Ik kan mijn goedkeuring bovendien op ieder ogenblik herroepen. In dit geval worden mijn gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure onmiddellijk verwijderd. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die gebaseerd is op deze goedkeuring in de toekomst niet meer mogen voortzetten. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking bij sollicitaties is uw goedkeuring overeenkomstig artikel 6 lid 1 p. 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Nieuwsbrief

4.1. Met uw toestemming kunt u tevens separaat informaties verkrijgen over actuele en toekomstige projecten (via telefoon, e-mail).

4.2. Voor de aanmelding ten ontvangst van deze informaties via e-mail gebruiken wij de zogenaamde Double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat wij u na uw aanmelding een e-mail opsturen naar het genoemde e-mail-adres, waarin wij u verzoeken om te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Indien u uw aanmelding niet binnen de 24 uur bevestigt, worden uw informaties geblokkeerd en na afloop van één maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkenmaal uw gebruikte IP-adressen op zoals tijdstippen van de aanmelding en bevestiging. Doel van deze procedure is uw aanmelding te bewijzen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

4.3. Verplicht voor de toezending van de nieuwsbrief is enkel de vermelding van uw e-mail-adres. De vermelding van andere, apart gemerkte gegevens is vrijwillig en wordt aangewend teneinde u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mail-adres ter toezending van de nieuwsbrief op. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. a AVG.

4.4. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen en de ontvangst van informaties betreffende actuele en toekomstige projecten opzeggen. De herroeping kunt u bijvoorbeeld door klikken op de in iedere nieuwsbrief-e-mail beschikbaar zijnde link, via e-mail naar info@sortimo.be, of door een bericht naar de bovengenoemde contactgegevens, verrichten. 

4.5. Wij verwijzen u ernaar dat wij bij de verzending van een nieuwsbrief uw gedrag als gebruiker evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde Web-Beacons ofwel Tracking-Pixels, die één-pixel-beeldbestanden weergeven, die op onze website opgeslagen zijn. Voor de evaluatie verbinden wij de in cijfer 1. genoemde gegevens en de Web-Beacons met uw e-mail-adres en een individuele ID.

Ook links in de nieuwsbrief bevatten deze ID. Met de zó verkregen gegevens zetten wij een gebruikerprofiel in elkaar teneinde u de nieuwsbrief toe te snijden op uw individuele interesses. Daarbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrief leest, op welke links u in de nieuwsbrief klikt, en daaruit leiden wij uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens verbinden wij met handelingen, die u op onze website uitgevoerd heeft. 

5. Prijsvragen

Als u ons persoonlijke gegevens stuurt – in relatie tot  prijsvragen die door ons worden uitgeschreven – met als doel deelname aan deze prijsvraag, verwerken en gebruiken wij deze gegevens alleen voor zover benodigd voor vastlegging van uw prijsvraagdeelname en voor de bepaling en bekendmaking van de winnaar.

De doorgegeven persoonlijke gegevens zijn onderhevig aan de eerder genoemde algemene en verkoopvoorwaarden. Wettelijke bepaling is Art. 6 Sec. 1 S 1 lit. a, b end f AVG. 

Aanvullend zullen de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende prijsvraag van toepassing zijn.

6. Productbeoordelingen door onze klanten

Wij verzoeken onze aspirant-kopers en klanten (navolgend algemeen “klanten” genoemd) om het volgende in acht te nemen voor de publicatie van beoordelingen:

Diegene, die een beoordeling afgeeft, stemt met de publicatie van de tekst op onze internetpagina en ook in catalogi en nieuwsbrieven in. De naam van de opsteller wordt afgekort, zodat in de publicatie de voornaam en van de achternaam alleen de eerste letter genoemd wordt. Gaarne in acht nemen dat uw naam en uw contactgegevens door ons volgens de voorschriften inzake de bescherming persoonsgegevens opgeslagen zijn. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

U bent als klant ervoor verantwoordelijk, dat uw publicatie niet onrechtmatig ingrijpt in rechten van derden. Dit betekent dat u in het bijzonder erop moet letten dat men uw teksten niet illegaal gekopieerd heeft, dat deze zakelijk zijn en hun inhoud waarheidsgetrouw is. Voor het geval dat derden op grond van schendingen van rechten, die op een publicatie van de klant berusten, beroep aan ons doen, dan houdt ons de klant van deze aanspraken vrij en dient ons de ontstane schade (b.v. kosten voor de verdediging in rechte) te vergoeden.

Teksten die reclame voor producten van derden bevatten zijn principieel niet gewenst, onverschillig of de derden concurrentie van ons zijn, of niet. Wij behouden ons voor om op te treden tegen zulke publicaties van reclame in het geval van een overtreding.

Wij zijn niet verplicht om teksten te publiceren. Wij behouden ons tevens voor om gepubliceerde teksten te allen tijde te wissen.

7. Productaanbevelingen voor onze klanten

Via e-mail ontvangt u door ons regelmatig productaanbevelingen. Deze productaanbevelingen ontvangt u door ons onafhankelijk ervan, of u een nieuwsbrief geabonneerd heeft. Op die manier willen wij u informaties omtrent producten uit onze aanbieding doen toekomen, in welke u op grond van uw laatste inkopen bij ons geïnteresseerd zou kunnen zijn. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG. Voor zover u geen productaanbevelingen door ons meer wenst te ontvangen, kunt u dit altijd vermelden. Gebruikt u hiervoor de afmelding-link die één iedere e-mail bevat, of stuurt u ons een berichtje naar de boven vermelde contactgegevens.

8. Verificatie van financiële gegoedheid en scoring

Voor zover wij vooruitbetalen, b.v. in het geval van een koop op rekening, winnen wij voor het behoud van onze gerechtigde belangen eventueel een informatie in betreffende de financiële gegoedheid, dit op basis van mathematisch-statische procedures bij zorgvuldig uitgekozen dienstverleners. Hiervoor geven wij de voor een zodanige verificatie benodigde persoonsgegevens naar de betreffende instanties door, en gebruiken de verkregen informaties over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsuitval voor een afgewogen beslissing betreffende de te verlenen betalingsoptie. Het verzamelen, het opslaan en het doorgeven gebeurt bijgevolg ten behoeve van de verificatie van financiële gegoedheid ter voorkoming van een betalingsuitval en op basis van art. 6 lid 1 pagina 1 lit. b AVG en art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG. De informatie betreffende de financiële gegoedheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statische procedures berekend worden; in deze berekening stromen er onder andere adresgegevens in. Uw bescherming verdienende belangen neemt men volgens de wettelijke voorschriften in aanmerking. U kunt deze verificatie met werking voor de toekomst te allen tijde tegenspreken. Dit kan tot gevolg hebben, dat wij u bepaalde betalingsopties niet meer kunnen aanbieden.

Creditsafe Belgium NV

Steenweg Op Zellik 12

1082 Brussel

www.creditsafe.com

Voor meer informatie met betrekking tot Ar. 14 AVG, zie https://www.creditsafe.com.

9. Betalingsgegevens en betalingsdienstaanbieders
Sortimo biedt verschillende betalingsmogelijkheden, zoals maar niet beperkt tot vooruitbetaling, betaling per credit card, betaling via PayPal en betaling op factuur. Voor de uitvoering van betalingen verzamelen wij de door u verstrekte betalingsgegevens. Wij ontvangen verdere betalingsgegevens van externe betalingsdienstaanbieders en financiële informatiebureaus met wie wij samenwerken voor de uitvoering van betalingen en voor de controle van de solvabiliteit. Daartoe kunnen betalingsgegevens worden doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders met wie wij samenwerken en die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. 
Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:
•    gewenste betalingsmethode
•    factuuradres
•    IBAN en BIC 
•    creditcardgegevens
•    solvabiliteitsgegevens
Betalingsgegevens omvatten ook andere informatie die rechtstreeks verband houdt met de betalingsverwerking en de controle van de solvabiliteit. Dit betreft bijvoorbeeld informatie die externe betalingsdienstaanbieders gebruiken voor identificatiedoeleinden zoals uw PayPal ID (als u met PayPal betaalt).
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door betalingsdienstaanbieders kunt u vinden in hun privacybeleid:
•    Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Adyen.
•    PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.  Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van PayPal.

Rechtsgrondslagen:
Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor de keuze van de betalingswijzen zoals hierboven beschreven, is artikel 6 lid 1 sub a) van de AVG (toestemming) de rechtsgrondslag. Daarnaast is de rechtsgrondslag artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG, gebaseerd op ons rechtmatig belang om het risico van wanbetalingen te vermijden. 

10. Verweer of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

10.1. Indien u een toestemming betreffende de verwerking van uw gegevens verstrekt heeft, kunt u deze te allen tijde herroepen. Na de uiting van een herroeping jegens ons beïnvloed deze de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.

10.2. Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens steunen op de afweging van belangen, kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval, als de verwerking vooral niet nodig is om een contract met u na te komen, hetgeen wij telkenmaal bij de navolgende beschrijving van de functies weergeven. Bij het uitoefenen van zulk een verzet verzoeken wij u om uiteenzetting van de redenen weshalve wij uw persoonsgegevens niet, zoals door ons uitgevoerd, zouden verwerken. In het geval van uw gemotiveerd verzet verifiëren wij de stand van zaken en zullen dan of de gegevensverwerking stopzetten ofwel aanpassen, of u onze dwingende bescherming verdienende redenen aantonen, op grond van deze wij de verwerking voortzetten.

10.3. Uiteraard kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens voor doelen van publicatie en gegevensanalyse te allen tijde tegenspreken. Inzake uw verweer tegen publicatie kunt u ons informeren onder de in cijfer 1.2 hierboven genoemde contactgegevens.

11. Gebruik van Cookies

11.1. Aanvullend op de onder cijfer 3. genoemde gegevens worden bij uw exploitatie van onze website Cookies op uw computer opgeslagen. Bij Cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf de door u gebruikte browser toegewezen en opgeslagen worden; door middel van deze Cookies komen het bedrijf dat het Cookie zet (hier: ons), bepaalde informaties toe. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer overdragen. Cookies zijn ervoor bedoeld om het internetaanbod in het geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

11.2. Deze website gebruikt de volgende soorten Cookies, wier omvang en werkwijze hiernavolgend toegelicht worden:

 • Transiente Cookies, d.w.z. Cookies, die automatisch gewist worden bij het sluiten van uw browser. Daarbij horen vooral de Session-Cookies. Deze slaan een zogenaamde Session-ID op, met die zich verschillende aanvragen van uw browser laten indelen bij de gemeenschappelijke zitting. Daardoor kan men uw computer herkennen als u op onze website terugkeert. De Session-Cookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.
 • Persistente Cookies, d.w.z. Cookies met betrekking tot deze u uw browser-instelling kan laten configureren volgens uw wensen. Hier kunt u b.v. de aanvaarding van Third-Party-Cookies, of van alle Cookies weigeren. Wij maken u attent erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Wij gebruiken Cookies teneinde u te kunnen identificeren voor volgende bezoeken, als u een account bij ons heeft. Anders zou u zich voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

De gebruikte Flash-Cookies worden niet door u browser geregistreerd, maar door uw Flash-Plug-in. Voorts gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat afgelegd worden. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op, dit onafhankelijk van uw aangewende browser, en zij hebben geen automatisch afloopdatum. Indien u geen verwerking van de Flash-Cookies wenst, dient u een betreffende Add-On te installeren, b.v. “Clear Flash Cookies” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/clear-flash-cookies), of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen door het instellen van de privé-modus in uw browser. Daarenboven adviseren wij om regelmatig uw Cookies en de browser-verloop manueel te wissen.

12. Google Analytics

12.1. Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden, die opgeslagen worden op uw computer en die een analyse mogelijk maken, wat de exploitatie van de website door u betreft. De door het Cookie gegenereerde informaties omtrent uw exploitatie van deze website worden doorgaans overgebracht naar een server van Google in Amerika en aldaar opgeslagen. In het geval van een activatie van de IP-anoniemesering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf gekort. Alleen maar in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres naar een server van Google in Amerika overgebracht en aldaar gekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informaties gebruiken teneinde uw exploitatie van de website te evalueren, teneinde reporten betreffende de website-activiteiten samen te stellen en bijkomende dienstverleningen jegens de website-exploitant te verstrekken, die gepaard gaan met de exploitatie van de website en van het internet.

12.2. Het in het kader door Google Analytics van uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. 

12.3. U kunt het opslaan van de Cookies door een daartoe strekkende instelling van uw browser-software vermijden; wij wijzen echter ernaar dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het Cookie gegenereerde en aan de gebruikmaking van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google zoals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, doordat u het onder de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

12.4. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “-anonymizelp()”. Daardoor worden IP-adressen gekort verder verwerkt, een relateren aan een persoon kan ermee uitgesloten worden. Voor zover men de omtrent u verkregen gegevens aan een persoon kan relateren, wordt dit meteen uitgesloten, en de persoonsgegevens worden daarmee onmiddellijk gewist.

12.5. Wij gebruiken Google Analytics teneinde de exploitatie van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Door middel van de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod beter maken en voor u als gebruiker interessanter verder ontwikkelen. Voor de uitzonderingsgevallen waar persoonsgegevens naar Amerika overgebracht worden, heeft zich Google onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov. Rechtsgrondslag voor de exploitatie van Google Analytics is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

12.6. Informaties van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Voorwaarden voor de gebruiker: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

overzicht omtrent de bescherming personengegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=en

zoals de verklaring bescherming persoonsgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl

13. Facebook

13.1. Wij zetten thans een social-media-plug-in van Facebook in. Wij gebruiken erbij de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dus als u op onze website gaat, worden vooreerst principieel geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins doorgegeven. U herkent de plug-in aanbieder aan de markering op de bak boven zijn beginletters, of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de plug-in aanbieder te communiceren. Alleen als u op het gemerkte veld klikt en het daardoor activeert, wordt de plug-in aanbieder erover geïnformeerd dat u de betreffende website van onze online-aanbieding opgeroepen heeft. Bovendien worden de onder cijfer 3. van deze verklaring genoemde gegevens overgebracht. In het geval van Facebook wordt na vermelding van de aanbieder in Duitsland het IP-adres meteen na de gegevensverzameling geanonimiseerd. Door de activering van de plug-ins worden dus persoonsgegevens door u aan de plug-in aanbieder overgebracht en in Amerika opgeslagen. Omdat de plug-in aanbieder de gegevensverzameling vooral via Cookies verricht, adviseren wij u om voor het klikken op de grijze bak via de beveiligingsinstellingen van uw browser alle Cookies te wissen.. 

13.2. Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en de verrichtingen van de gegevensverwerking, noch zijn ons de volle omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking of de termijnen van het opslaan bekend. Ook hebben wij geen enkele informaties betreffende het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in aanbieder. 

13.3. De plug-in aanbieder slaat de omtrent u verzamelde gegevens als gebruiksprofiel op en gebruikt deze voor reclamedoelen, marktonderzoek en/of de inrichting van de op zijn behoefte gerichte website. Een zulke evaluatie gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) ter presentatie van op deze behoefte gerichte reclame en teneinde andere gebruikers van het sociale netwerk over hun activiteiten op onze website te informeren. U staat een recht toe op verweer tegen de vorming van deze gebruikerprofielen, waarbij u zich tot de respectieve plug-in aanbieder moet richten teneinde dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter verder kunnen ontwikkelen. Rechtsgrondslag voor de exploitatie van het plug-in is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

13.4. Het doorgeven van gegevens gebeurt onafhankelijk ervan, of u een account heeft bij de plug-in aanbieder en daar ingelogd bent. Als u bij de plug-in aanbieder ingelogd bent, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct ingedeeld bij het account van de plug-in aanbieder. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. de pagina als link aangeeft, dan slaat de plug-in aanbieder ook deze informatie op in uw account, en deelt hij deze informatie uw contacten openlijk mede. Wij adviseren u om zich regelmatig uit te loggen nadat u een sociaal netwerk gebruikt heeft, in het bijzonder echter vóór de activatie van de knop, omdat u zó een indeling bij uw profiel bij de plug-in aanbieder kunt voorkomen. 

13.5. Verdere informaties voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in aanbieder ontvangt u in de verklaring bescherming persoonsgegevens van de aanbieder. Daar verkrijgt u ook verdere informaties omtrent u rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer. 

13.6. Aanvullend zijn de algemene en gebruiksvoorwaarden van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland van toepassing (zie https://www.facebook.com/terms.php). 

Met betrekking tot gegevensbescherming, verzoeken wij u nota te nemen van de volgende privacy verklaring van Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/.

14. Instagram

14.1. Van Instagram gebruikt deze website de Instagram Button. Dit plug-in wordt beoefend door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Men- Io Park CA 94025, Amerika. Dit is erkenbaar door het betreffende logo van Instagram. Verdere informaties omtrent de Social-Plugins van Instagram zijn verkrijgbaar onder het volgende internetadres: https://help.instagram.com/.

14.2. Als een bezoeker een pagina van dit internet-domein oproept die een zodanig plug-in bevat, wordt een verbinding opgebouwd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Instagram. Instagram ontvangt gegevens en slaat deze op (o.a. het IP-adres) die het Instagram mogelijk maken om te herkennen, welke pagina van ons internetplatform de bezoeker opgeroepen heeft. Dit geldt ongeacht ervan of een Instagram plug-in bediend werd, of niet. Als de bezoeker een Instagram plug-in bedient, worden de betreffende informaties aan Instagram in Amerika overgebracht en aldaar opgeslagen. Als de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijk Instagram account is ingelogd, kunnen de overgebrachte gegevens ingedeeld worden bij het concrete account. Rechtsgrondslag voor de exploitatie is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

14.3. Aard, omvang, doel van de gegevensverzameling, gebruik zoals de verdere verwerking en exploitatie van de gegevens door Instagram en de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker, kunnen worden nagelezen en geadapteerd in de mededelingen inzake de bescherming persoonsgegevens van Instagram (https//help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich). Voor het overige zijn de precieze verrichtingen van de gegevensverwerking ofwel de termijnen van het opslaan en de doelen onduidelijk.

15. LinkedIn

15.1. Van Linkedin gebruikt deze website de LinkedIn Button. Dit plug-in wordt beoefend door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, Amerika. Dit is erkenbaar door het betreffende logo van LinkedIn. Verdere informaties omtrent de Social-Plugins van LinkedIn zijn verkrijgbaar onder het volgende internetadres: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

15.2. Als een bezoeker een pagina van dit internet-domein oproept die een zodanig plug-in bevat, wordt een verbinding opgebouwd tussen de browser van de bezoeker en de servers van LinkedIn. LinkedIn ontvangt gegevens en slaat deze op (o.a. het IP-adres) die het LinkedIn mogelijk maken om te herkennen, welke pagina van ons internetplatform de bezoeker opgeroepen heeft. Dit geldt ongeacht ervan of een LinkedIn plug-in bediend werd, of niet. Als de bezoeker een LinkedIn plug-in bedient, worden de betreffende informaties aan LinkedIn in Amerika overgebracht en aldaar opgeslagen. Als de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijk LinkedIn account is ingelogd, kunnen de overgebrachte gegevens ingedeeld worden bij het concrete account. Rechtsgrondslag voor de exploitatie is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

15.3. Aard, omvang, doel van de gegevensverzameling, gebruik zoals de verdere verwerking en exploitatie van de gegevens door LinkedIn en de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker, kunnen worden nagelezen en geadapteerd in de mededelingen inzake de bescherming persoonsgegevens van LinkedIn (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy). Voor het overige zijn de precieze verrichtingen van de gegevensverwerking ofwel de termijnen van het opslaan en de doelen onduidelijk.

16. Xing

16.1. Van Xing gebruikt deze website de Xing Button. Dit plug-in wordt beoefend door Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Dit is erkenbaar door het betreffende logo van Xing. Verdere informaties omtrent de Social-Plugins van Xing zijn verkrijgbaar onder het volgende internetadres: http://www.xing.com/privacy.

16.2. Als een bezoeker een pagina van dit internet-domein oproept die een zodanig plug-in bevat, wordt een verbinding opgebouwd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Xing. Xing ontvangt gegevens en slaat deze op (o.a. het IP-adres) die het Xing mogelijk maken om te herkennen, welke pagina van ons internetplatform de bezoeker opgeroepen heeft. Dit geldt ongeacht ervan of een Xing plug-in bediend werd, of niet. Als de bezoeker een Xing plug-in bedient, worden de betreffende informaties aan Xing overgebracht en aldaar opgeslagen. Als de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijk Xing account is ingelogd, kunnen de overgebrachte gegevens ingedeeld worden bij het concrete account. Rechtsgrondslag voor de exploitatie is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

16.3. Aard, omvang, doel van de gegevensverzameling, gebruik zoals de verdere verwerking en exploitatie van de gegevens door Xing en de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker, kunnen worden nagelezen en geadapteerd in de mededelingen inzake de bescherming persoonsgegevens van Xing (http://www.xing.com/privacy). Voor het overige zijn de precieze verrichtingen van de gegevensverwerking ofwel de termijnen van het opslaan en de doelen onduidelijk.

17. YouTube

17.1. Van YouTube gebruikt deze website de YouTube Button. Dit plug-in wordt beoefend door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Amerika. Dit is erkenbaar door het betreffende logo van YouTube. Verdere informaties omtrent de Social-Plugins van YouTube zijn verkrijgbaar onder het volgende internetadres: https://developers.google.com/youtube/.

17.2. Als een bezoeker een pagina van dit internet-domein oproept die een zodanig plug-in bevat, wordt een verbinding opgebouwd tussen de browser van de bezoeker en de servers van YouTube. YouTube ontvangt gegevens en slaat deze op (o.a. het IP-adres) die het YouTube mogelijk maken om te herkennen, welke pagina van ons internetplatform de bezoeker opgeroepen heeft. Dit geldt ongeacht ervan of een YouTube plug-in bediend werd, of niet. Als de bezoeker een YouTube plug-in bedient, worden de betreffende informaties aan YouTube in Amerika overgebracht en aldaar opgeslagen. Als de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijk YouTube account is ingelogd, kunnen de overgebrachte gegevens ingedeeld worden bij het concrete account. Rechtsgrondslag voor de exploitatie is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

17.3. Aard, omvang, doel van de gegevensverzameling, gebruik zoals de verdere verwerking en exploitatie van de gegevens door YouTube en de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker, kunnen worden nagelezen en geadapteerd in de mededelingen inzake de bescherming persoonsgegevens van YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/). Voor het overige zijn de precieze verrichtingen van de gegevensverwerking ofwel de termijnen van het opslaan en de doelen onduidelijk.

18. Twitter

18.1. Van Twitter gebruikt deze website de Twitter Button. Dit plug-in wordt beoefend door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Amerika. Dit is erkenbaar door het betreffende logo van Twitter. Verdere informaties omtrent de Social-Plugins van Twitter zijn verkrijgbaar onder het volgende internetadres: http://about.twitter.com/de/company/brand-resources.html

18.2. Als een bezoeker een pagina van dit internet-domein oproept die een zodanig plug-in bevat, wordt een verbinding opgebouwd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Twitter. Twitter ontvangt gegevens en slaat deze op (o.a. het IP-adres) die het Twitter mogelijk maken om te herkennen, welke pagina van ons internetplatform de bezoeker opgeroepen heeft. 

Dit geldt ongeacht ervan of een Twitter plug-in bediend werd, of niet. Als de bezoeker een Twitter plug-in bedient, worden de betreffende informaties aan Twitter in Amerika overgebracht en aldaar opgeslagen. Als de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijk Twitter account is ingelogd, kunnen de overgebrachte gegevens ingedeeld worden bij het concrete account. Rechtsgrondslag voor de exploitatie is art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f AVG.

18.3. Aard, omvang, doel van de gegevensverzameling, gebruik zoals de verdere verwerking en exploitatie van de gegevens door Twitter en de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker, kunnen worden nagelezen en geadapteerd in de mededelingen inzake de bescherming persoonsgegevens van Twitter (http://twitter.com/privacy). 

Stand: 05 / 2021