text.skipToContent text.skipToNavigation

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Algemene Voorwaarden
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Special Business Terms mySortimo graphics
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Conditions Générales de vente

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
284 KB
Conditions Générales
353 KB
Algemene Voorwaarden Sortimo Belux BVBA
1. Toepasbaarheid, definities en partijen
1.1 Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen Sortimo Belux BVBA en de klant, met inbegrip van alle bijkomende diensten, adviezen en informatie die wij in onze hoedanigheid van verkoper/aannemer verlenen en/of verstrekken, alsook op overeenkomsten en diensten op afstand die gebaseerd zijn op bestellingen die via onze online shop/het mySortimo platform "mysortimo.be" zijn afgesloten.
Onder “overeenkomst op afstand” moet worden verstaan: iedere overeenkomst die tussen de Sortimo en haar klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Sortimo en de klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.      
Contracten, leveringen en andere diensten die via de platform www.mysortimo.be (hierna “mySortimo” genoemd) worden verwerkt, worden beschouwd als overeenkomsten op afstand.
Met betrekking tot de bestelling van voertuigstickersmiddels onze online configurator (mySortimo graphics) op www.mysortimo.be/graphics, zijn de "Bijzondere voorwaarden voor het plaatsen van bestellingen voor voertuigstickers van Sortimo BVBA" van toepassing, die u kunt downloaden onder:www.mysortimo.be.
 
1.2. Onder “klanten” moet worden verstaan: zowel consumenten als andere ondernemingen.
 

1.3. Onder “consument” moet worden verstaan: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.4. Onder “onderneming” moet worden verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft.

1.5. Identiteit van de aanbieder van de producten terug te vinden in de platform (hierna “mySortimo” genoemd):

Sortimo BVBA                                                         Tel.: 02/355.03.70
Schaarbeeklei 491                                                  Fax.: 02/355.03.71
1800 Vilvoorde                                                        E-mail: info@sortimo.be
BE0459.445.745

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke huidige en toekomstige overeenkomst afgesloten tussen Sortimo en haar klanten.

1.7. Individuele overeenkomsten hebben voorrang op deze algemene voorwaarden. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij hun toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

1.8. Deze algemene voorwaarden (AV) zijn ook van toepassing wanneer wij de goederen zonder voorbehoud aan de klant leveren of aan de klant diensten verlenen in geval van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van deze algemene voorwaarden (AV) van de klant.

2. Offertes, Bestellingen en Contractsluiting
2.1 Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en onderhevig aan wijzigingen. Zij zullen pas bindend worden beschouwd indien dit uitdrukkelijk wordt bevestigd door Sortimo.
 
2.2 Sortimo zal slechts gebonden zijn door de offerte indien de overeenkomst wordt afgesloten vóór de uiterste datum die op de offerte wordt vermeld en ten laatste binnen de twee weken na ontvangst van de offerte door de klant. Sortimo heeft het recht om de bestelling van de klant, zoals omschreven in de offerte, binnen de twee weken te aanvaarden of te weigeren zonder hiervoor een reden op te geven. In het laatste geval wordt er geen enkele overeenkomst afgesloten. De bestelling van de klant wordt pas als aanvaard beschouwd, indien Sortimo het contract en/of de bestelling tijdig en schriftelijk heeft bevestigd of indien de overeenkomst werd uitgevoerd.
 
2.3 De sluiting van de overeenkomst gebeurt onder de opschortende voorwaarde van het zelf verkrijgen door Sortimo van de nodige goederen om te kunnen overgaan tot de uitvoering van de overeenkomst. Sortimo zal alle redelijke inspanningen doen tot het verkrijgen van deze goederen. Wanneer Sortimo hier ondanks alle redelijke inspanningen niet (volledig) in slaagt, zal zij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds gedane betalingen voor niet geleverde goederen, onmiddellijk terugstorten.
 
2.4. Sjablonen en monsters worden als niet-bindend beschouwd. Constructies kunnen door ons worden gewijzigd voor zover redelijk, d.w.z. voor zover deze voldoen aan de specificaties van de klant of indien de afwijking slechts marginaal is en de bruikbaarheid van de goederen voor het contractueel beoogde doel daardoor niet wordt aangetast. Verder zijn redelijke gebruikelijke afwijkingen of afwijkingen op grond van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen toegestaan, alsmede de vervanging van onderdelen door soortgelijke onderdelen, voor zover deze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid van de geleverde goederen voor het contractueel overeengekomen doel.
 
2.5. Alle specificaties met betrekking tot de geschiktheid, het mogelijke gebruik en met betrekking tot het onderwerp van onze goederen/diensten, worden naar beste vermogen verstrekt en worden slechts geacht bij benadering van toepassing te zijn, tenzij de bruikbaarheid van de goederen voor het contractueel beoogde doel een exacte conformiteit vereist. Voornoemde specificaties geven in de regel slechts onze ervaring weer en worden niet beschouwd als gegarandeerde eigenschappen van onze goederen/diensten. De klant behoudt de verplichting om de goederen/diensten te inspecteren en door middel van eigen tests na te gaan of de goederen/diensten geschikt zijn voor het contractueel beoogde gebruik.
 
2.6. De klant gaat akkoord met het verder gebruik en de reproductie van tekeningen, plannen, modellen, sjablonen, patronen, gereedschappen, productiemiddelen, afmetingen, gewichten en soortgelijke prestatiegegevens die door de klant aan ons zijn overhandigd en - indien nodig voor de specifieke overeenkomst - ook aan een derde partij worden overhandigd. Indien de door de klant aangegeven gegevens worden gewijzigd, verbindt de klant zich ertoe ons hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stelle.
 
3. Online Bestellingen en Contractafsluiting
3.1. De producten terug te vinden in de platform “mySortimo” vormen geen juridisch bindend aanbod. Zij dienen beschouwd te worden als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
 
3.2 Bestellingen worden door de klant geplaatst via een elektronisch bestelproces in de platform “mySortimo”. Wanneer de klant dit bestelproces heeft doorlopen, plaatst hij een bestelling door te klikken op de knop “Bestelling met betalingsverplichting bevestigen”. De klant is door deze bestelling juridisch gebonden. Sortimo zal de klant onmiddellijk via e-mail op de hoogte brengen van de goede ontvangst van deze bestelling. De bevestiging van goede ontvangst bevat huidige algemene voorwaarden.
 
3.3 De overeenkomst tussen Sortimo en de klant wordt pas als gesloten beschouwd wanneer Sortimo de bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard via verzending van een aanvaardingse-mail of wanneer Sortimo overgaat tot de levering van de goederen. Een kennisgeving van goede ontvangst van de bestelling is niet gelijk aan een uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Sortimo. Indien geen bevestiging van de bestelling volgt binnen de drie werkdagen na de bestelling wordt deze verondersSortimo is steeds gerechtigd om binnen een termijn van drie werkdagen de bestelling van de klant te aanvaarden of te weigeren zonder opgave van reden of aansprakelijkheid ten aanzien van de klant of enige derde partij. Wanneer Sortimo de bestelling van de klant heeft geweigerd, betekent dit dat er geen overeenkomst is tot stand gekomen tussen Sortimo en de klant.
 
3.5 De sluiting van de overeenkomst gebeurt onder de opschortende voorwaarde van het zelf verkrijgen door Sortimo van de nodige goederen om te kunnen overgaan tot de uitvoering van de overeenkomst. Sortimo zal alle redelijke inspanningen doen tot het verkrijgen van deze goederen. Wanneer Sortimo hier ondanks alle redelijke inspanningen niet (volledig) in slaagt, zal zij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds gedane betalingen voor niet geleverde goederen, onmiddellijk terugstorten.
 
4. Prijs, Leveringskosten en Betalingsvoorwaarden
4.1. De respectievelijke Sortimo lijst/catalogusprijs die geldig is op het moment van het sluiten van het contract, bepaalt onze prijzen.
 
4.2. Indien een levering volgens de Sortimo-lijst/catalogusprijs meer dan één (1) jaar na het sluiten van het contract plaatsvindt om redenen die niet door ons kunnen worden gerechtvaardigd en indien de catalogusprijs tot op dat moment is gestegen/verlaagd, wordt de nieuwe lijst/catalogusprijs geacht te zijn overeengekomen. Indien de prijswijziging meer dan 5% van de overeengekomen nettoprijs vertegenwoordigt, hebben beide partijen het recht om het desbetreffende deel van de overeenkomst te ontbinden.
 
4.3. Bij gebreke aan een bijzondere overeenkomst worden onze prijzen geacht exclusief de productie- en/of opslagkosten te zijn, alsook zonder de laadkosten en zonder de verpakkingskosten. De kosten voor de verpakking, het laden, het transport, de in- of uitvoer, de heffingen, de belastingen en andere taksen en verzekeringspremies zijn voor rekening van de klant.
 
4.4. De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is niet in de prijs inbegrepen ten opzichte van ondernemingen. Zij is verschuldigd en betaalbaar op het desbetreffende overeengekomen bedrag en wordt afzonderlijk van de andere kosten op de factuur vermeld.
 
4.5. De door de klant te betalen prijs, indien van toepassing inclusief de leverings- en verhandelingskosten, wordt hierna de “totale prijs” genoemd. De totale prijs is onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van de overeenkomst.
 
4.6. De betaling kan uitgevoerd worden via bankoverschrijving, bankkaart of kredietkaart. Sortimo behoudt zich het recht voor bepaalde betaalmethodes uit te sluiten.
Al onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst en/of in het geval van de platform op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij expliciet een andere betaaltermijn werd overeengekomen. Een betaling wordt geacht tijdig te zijn verricht, zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven en onvoorwaardelijk beschikbaar is.
 
4.7. De goederen worden enkel verzonden na ontvangst van de betaling op de rekening van Sortimo of na ontvangst van het betalingsbericht van de betalingenprovider.
 
4.8. In het geval Sortimo uitdrukkelijk heeft ingestemd met een betaling na levering, dienen de facturen van Sortimo ten laatste binnen de 10 werkdagen na levering van de goederen en ontvangst van de factuur door de klant betaald te worden.
 
4.9. In het geval van een laattijdige betaling is Sortimo gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, interesten te vorderen gelijk aan 10% per jaar op de totale aankoopprijs in het geval de klant een consument is en 12% per jaar in het geval de klant een onderneming is.
Bovendien zal elke onbetaalde factuur zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR.
 
4.10. De klant kan zich enkel beroepen op compensatie indien de wederzijdse vorderingen gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie. Tegenvorderingen zijn uitsluitend verrekenbaar wanneer ze niet worden betwist door Sortimo of wanneer deze onomstotelijk werden vastgesteld door een bevoegde rechtbank.
 
4.11. Met betrekking tot de prijzen in de platform gelden de volgende afwijkende voorwaarden:

4.11.1. Alle betalingsverplichtingen in de platform zijn uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.11.2. Tenzij anders aangegeven, zijn leverings- en verhandelingskosten niet in de prijzen inbegrepen. De leverings- en verzendkosten zijn gespecificeerd als forfaitaire verzendkosten die op mysortimo.be geraadpleegd kunnen worden door op de informatie "plus verzendkosten" in de offerte te klikken die tijdens het elektronische bestelproces extra wordt weergegeven. Verpakkingskosten maken deel uit van de weergegeven leverings- en verhandelingskosten.

5. Levering en Overgang van risico
5.1. De goederen/diensten zullen ex works/opslag worden geleverd, zodat dit ook de tijd en plaats van levering bepaalt. Indien wij instaan voor de installatie, is de plaats van uitvoering van de overeenkomst de plaats waar de installatie moet worden uitgevoerd. Op verzoek van de klant worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verzonden (verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering), waarbij de wijze van verzending en verpakking naar ons beste vermogen wordt bepaald.

5.2. De goederen worden verzonden voor risico van de onderneming zelf, ook indien wij bij wijze van uitzondering de transportkosten ten onze laste nemen. Wij zijn niet verplicht een transportverzekering af te sluiten. Op het moment van levering van de goederen aan de transporteur, uiterlijk wanneer de goederen ons bedrijf of magazijn verlaten, gaat het risico bij het verlaten van het bedrijf of magazijn van onze onderaannemer over op de klant, ook in geval van Franco, FOB of CIF-transacties.

5.3. Wij stemmen ermee in de met de goederen geleverde verpakkingen uitsluitend terug te nemen in het kader van onze wettelijke verplichtingen. De verwijdering van de verpakking wordt aan de klant in rekening gebracht in overeenstemming met onze prijzen. De kosten voor de terugzending van de verpakking en de kosten voor de verwijdering van de verpakking zijn volledig voor rekening van de klant en worden niet door ons vergoed.

5.4. Met betrekking tot de platform gelden de volgende afwijkende voorwaarden:

5.4.1. Wanneer de betaling wordt uitgevoerd gebruik makende van een betalingenprovider of bij betaling via kredietkaart, zullen de goederen worden geleverd uiterlijk veertien werkdagen na ontvangst van het betalingsbericht door de betalingenprovider voor zover er niets werd aangegeven m.b.t. de beschikbaarheid van de goederen. Ingeval van overmacht, problemen bij de toeleverancier of stocktekort, behoudt Sortimo zich het recht voor om de levering uit te stellen of te annuleren.

5.4.2. Wanneer de klant heeft gekozen voor betaling via overschrijving dan zal de levering plaatsvinden uiterlijk veertien werkdagen na ontvangst van de betaling op de rekening van Sortimo voor zover er niets werd aangegeven m.b.t. de beschikbaarheid van de goederen. Ingeval van overmacht, problemen bij de toeleverancier of stocktekort, behoudt Sortimo zich het recht voor om de levering uit te stellen of te annuleren.

5.4.3. De levering zal worden uitgevoerd op het adres opgegeven door de klant bij de bestelling. Sortimo levert enkel aan adressen in België en in Luxemburg. Leveringen aan andere landen zijn niet mogelijk.

5.4.4. Sortimo is gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren indien gedeeltelijke leveringen bruikbaar zijn voor de klant. De levering van de nog resterende goederen zal automatisch uitgevoerd worden zonder dat de klant hiervoor bijkomende acties dient te ondernemen noch bijkomende kosten dient te betalen.

5.4.5. De overdracht van het risico met betrekking tot goederen gebeurt bij een consument op het moment van de overdracht van de goederen aan de consument en bij een onderneming op het moment van de overdracht van de goederen aan de vervoerder of wanneer de goederen worden afgehaald op het moment van de afhaling.

6. Schema's, levering/uitvoering
Onze leverings- of uitvoeringsschema’s zijn niet bindend, tenzij anders overeengekomen. Leveringstermijnen nemen een aanvang op het ogenblik van het sluiten van het contract. Leveringsschema's en -termijnen worden geacht te zijn nageleefd op het moment van de mededeling dat onze goederen/diensten gereed zijn voor levering. Indien de klant verschuldigde voorschotten en aanbetalingen niet betaalt of de voor de uitvoering van de bestelling vereiste informatie niet verstrekt, worden de leveringstermijnen en -termijnen met een passende termijn verlengd.

6.1. Overmacht (onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die niet vermeden hadden kunnen worden door een zorgvuldige en voorzichtige zakenman, zoals arbeidsconflicten, oorlog, brand, transportbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, officiële maatregelen) of bedrijfsonderbrekingen, niet alleen bij ons, maar ook bij onze leveranciers, die ons tijdelijk, onafhankelijk van nalatigheid, verhinderen om de goederen/diensten te leveren op de plaats waar ze geleverd moeten worden, verlengen de leveringstermijnen met de duur van deze belemmering. Indien dergelijke storingen leiden tot een vertraging van meer dan vier maanden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien de door ons als bindend verklaarde leveringstermijnen niet worden nageleefd, krijgen wij van rechtswege een respijttermijn van ten minste twee weken, startende na een ingebrekestelling. Indien de goederen/diensten niet voor het einde van de respijtperiode worden geleverd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. De goederen/diensten worden geacht tijdig te zijn geleverd zodra de goederen/diensten onze fabriek of opslag of die van onze onderaannemer voor het einde van de levering- respijttermijn hebben verlaten. Wij vergoeden gevolgschade na laattijdige levering uitsluitend met inachtname van de in artikel 10 genoemde voorwaarden.

6.3. Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren met inachtneming van de belangen van onze klant, indien de deelleveringen in het kader van het contractuele doel van het gebruik van de goederen/diensten voor de klant bruikbaar zijn en indien de resterende levering gegarandeerd is en er geen aanzienlijke kosten of bijkomende kosten voor de klant ontstaan. Worden de goederen/diensten in gedeelten geleverd, dan worden er geen andere verzendkosten in rekening gebracht dan de eenmalige forfaitaire verzendkosten.

7. Herroepingsrecht voor consumenten
7.1 Dit artikel 5 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten tussen Sortimo en consumenten.
 
7.2 Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen, te herroepen.
Deze termijn vangt aan de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.
 
7.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de onderneming retourneren, conform de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
7.4 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument zal de kosten van deze waardevermindering terugbetalen aan Sortimo binnen de 30 kalenderdagen na de ontvangst door Sortimo van de teruggezonden goederen.
 
7.5 De consument is verplicht zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst op afstand te verzenden voor het aflopen van de herroepingstermijn van 14 dagen.
Daartoe kan de consument een ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.
 
7.6 De herroeping dient te worden verstuurd naar onderstaand adres:
Sortimo BVBA                    Fax.: 02/355.03.71
Schaarbeeklei 491             E-mail: info@sortimo.be
1800 Vilvoorde
 
7.7. Sortimo vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop ze door de consument, op een wijze als in deze algemene voorwaarden beschreven, werd geïnformeerd over de herroepingsbeslissing. Behoudens wanneer Sortimo heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag Sortimo, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
7.8. De consument stuurt onmiddellijk, en in elk geval binnen 14 kalenderdagen na het meedelen van zijn herroepingsbeslissing aan Sortimo, de goederen terug of overhandigt ze aan Sortimo of aan een persoon die door Sortimo gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen.
Indien de goederen pas na deze termijn van 14 kalenderdagen in het bezit komen van Sortimo heeft Sortimo vanaf de datum van de ontvangst van de goederen nog 14 kalenderdagen extra de tijd om de door de consument gedane betalingen terug te storten.
 
7.9 De consument draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij expliciet anders werd overeengekomen met Sortimo. Indien de consument zijn herroepingsrecht slechts uitoefent ten aanzien van een deel van de op afstand aangekochte goederen, zullen de door de consument betaalde leveringskosten niet worden terugbetaald door Sortimo.
 
7.10 Sortimo behoudt zich het recht voor de goederen onmiddellijk bij de consument op te halen na mededeling van de herroepingsbeslissing. De consument zal hiertoe alle redelijke inspanningen
leveren om Sortimo toegang te verschaffen tot de plaats waar de goederen gelegen zijn.
 
8. Eigendomsvoorbehoud
De verkochte goederen blijven eigendom van Sortimo tot de volledige prijs voor de goederen is betaald. Deze bepaling belemmert geenszins de overdracht aan de koper van de risico’s op verlies en beschadiging vanaf de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen terug te nemen indien de betaling van het verschuldigde bedrag van de prijs voor de goederen op de vervaldag van de factuur niet is gebeurd.
 
9. Garantie
9.1 De garantie is – onder voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen – gebaseerd op de wettelijke bepalingen.
 
9.2 De bestelde goederen kunnen, gelet op technische beperkingen van de weergave, in beperkte wijze en binnen redelijke grenzen, afwijken van de goederen zoals weergegeven in de Online Shop, in het bijzonder wat betreft de kleur. Een bijkomende garantie m.b.t. de geleverde goederen bestaat enkel indien uitdrukkelijk meegedeeld bij de sluiting van de overeenkomst.
 
9.3 Ondernemingen kunnen geen vorderingen instellen op basis van niet-functionele gebreken. In het geval van een functioneel gebrek, behoudt Sortimo zich het recht voor de wijze van herstel te bepalen.
 
9.4 Klanten zullen de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren. De goederen worden als aanvaard beschouwd wanneer een zichtbaar gebrek, niet binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst of binnen de 14 kalenderdagen na kennisname van het defect, aan Sortimo werden meegedeeld.
 
9.5. De termijn waarbinnen klanten verborgen gebreken aan nieuwe goederen kunnen meedelen is beperkt tot 2 jaar vanaf de overdracht van het risico. Deze termijn start niet opnieuw wanneer een vervanging werd uitgevoerd in het kader van een gebrek.
 
9.6. De in artikel 9.4 genoemde verplichtingen hebben ook betrekking op de Klant, indien de betreffende goederen/diensten aan een derde zijn geleverd.
 
10. Aansprakelijkheid
10.1. Alle vorderingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade verbonden met de geleverde goederen zijn uitgesloten.
 
10.2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot vergoeding van hetgeen dat bij het sluiten van de overeenkomst was voorzien of kon worden voorzien. Schuldvorderingen jegens Sortimo die gebaseerd zijn op contractuele schuldvorderingen van de klanten van onze klant, worden in geen geval beschouwd als schade die bij het sluiten van de overeenkomst was voorzien of kon worden voorzien.
 
10.3. Voor zover de schade gedekt is door een door de klant afgesloten verzekeringspolis voor de betreffende schadeomstandigheid, garanderen wij alleen het daarmee samenhangende nadeel van de klant, bijv. hogere verzekeringspremies of rentenadelen tot het moment van afwikkeling van de schade door de verzekeringsmaatschappij.
 
11. Gegevensbescherming
Sortimo verzamelt, slaat op en verwerkt gegevens van de klanten in het kader van het verwerken van overeenkomsten.
Voor meer informatie verwijst Sortimo naar haar website www.sortimo.be/privacy voor de richtlijnen inzake gegevensbescherming.
 
12. Eindbepalingen
12.1. Enkel het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
 
12.2. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheden van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Sortimo behoudt zich wel het recht voor de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant.
 

 Status: 12/2018

Special Business Terms mySortimo graphics

Special Business Terms mySortimo graphics
114 KB

Conditions générales de vente

Conditions génénerales de vente
54 KB
We gebruiken cookies om u beter van dienst te zijn. Als u doorgaat op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies.OK