text.skipToContent text.skipToNavigation

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene Webshopvoorwaarden
54 KB
Special Business Terms mySortimo graphics
114 KB
Conditions génénerales de vente
54 KB
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Webshopvoorwaarden
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Special Business Terms
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Conditiones générales de vente
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOPEN ONLINE SHOP SORTIMO BVBA

1 Toepasbaarheid, definities en partijen

1.1 Onder “overeenkomst op afstand” moet worden verstaan: iedere overeenkomst die tussen Sortimo en haar klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Sortimo en de klant en waarbij, tot op en met inbegrip
van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 
Contracten, leveringen en andere diensten die via de Online Shop www.sortimo.be/shop (hierna “Online Shop” genoemd) worden verwerkt, worden beschouwd als overeenkomsten op afstand.
 
1.2 Onder “klanten” moet worden verstaan: zowel consumenten als andere ondernemingen.
 
1.3 Onder “consument” moet worden verstaan: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 
1.4 Onder “onderneming” moet worden verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft.
 
1.5 Identiteit van de aanbieder van de producten terug te vinden in
de Online Shop (hierna “Sortimo” genoemd):
 
Sortimo BVBA               Tel.: 02/355.03.70
Schaarbeeklei 491        Fax.: 02/355.03.71
1800 Vilvoorde              E-mail: info@sortimo.be
BE0459.445.745
 
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen Sortimo en haar klanten.
 
1.7 Individuele overeenkomsten hebben voorrang op deze algemene voorwaarden. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij hun toepasselijkheid uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 
2 Bestellingen en contractsluiting
 
2.1 De producten terug te vinden in de Online Shop vormen geen juridisch bindend aanbod. Zij dienen beschouwd te worden als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
 
2.2 Bestellingen worden door de klant geplaatst via een elektronisch bestelproces in de Online Shop. Wanneer de klant dit bestelproces heeft doorlopen, plaatst hij een bestelling door te klikken op de knop “Bestelling bevestigen”. De klant is door deze bestelling juridisch gebonden. Sortimo zal de klant via e-mail onmiddellijk op de hoogte brengen van de goede ontvangst van deze bestelling. De bevestiging van goede ontvangst bevat huidige algemene voorwaarden.
 
2.3 De overeenkomst tussen Sortimo en de klant wordt pas als gesloten beschouwd wanneer Sortimo de bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard via verzending van een aanvaardingse-mail of wanneer Sortimo overgaat tot de levering van de goederen. Een kennisgeving van goede ontvangst van de bestelling is niet gelijk aan een uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Sortimo.
 
Indien geen bevestiging van de bestelling volgt binnen de drie dagen na de bestelling wordt deze verondersteld niet aanvaard te zijn geweest door Sortimo.
 
2.4 Sortimo is steeds gerechtigd om binnen een termijn van drie werkdagen de bestelling van de klant te aanvaarden of te weigeren zonder opgave van reden of aansprakelijkheid ten aanzien van de klant of enige derde partij. Wanneer Sortimo de bestelling van de klant heeft geweigerd, betekent dit dat er geen overeenkomst is tot stand gekomen tussen Sortimo en de klant.
 
2.5 De sluiting van de overeenkomst gebeurt onder de opschortende voorwaarde van het zelf verkrijgen door Sortimo van de nodige goederen om te kunnen overgaan tot de uitvoering van de overeenkomst.
 
Sortimo zal alle redelijke inspanningen doen tot het verkrijgen van deze goederen. Wanneer Sortimo hier ondanks alle redelijke inspanningen niet (volledig) in slaagt, zal zij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds gedane betalingen voor niet geleverde goederen, onmiddellijk terugstorten.
 
3 Prijs, leveringskosten en betalingsvoorwaarden
 
3.1 Alle betalingsverplichtingen zijn uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 
3.2 Tenzij anders aangegeven, zijn leverings- en verhandelingskosten in de prijzen inbegrepen. Wanneer de prijs van de bestelling echter minder dan 50,00 euro (excl. BTW) bedraagt, wordt een bijkomende verzendkost van 15,00 euro (incl. BTW) aangerekend.
 
3.3 Verpakkingskosten maken deel uit van de weergegeven leverings- en verhandelingskosten.
3.4 De door de klant te betalen prijs, indien van toepassing inclusief de leverings- en verhandelingskosten, wordt hierna de “totale prijs” genoemd. De totale prijs is onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van de overeenkomst.
 
3.5 De betaling kan uitgevoerd worden via bankoverschrijving, bankkaart of kredietkaart. Sortimo behoudt zich het recht voor bepaalde betaalmethodes uit te sluiten.
 
3.6 De totale prijs moet ten laatste betaald worden binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de bestelling door de klant, tenzij expliciet een andere betaaltermijn werd overeengekomen.
 
De goederen worden enkel verzonden na ontvangst van de betaling op de rekening van Sortimo of na ontvangst van het betalingsbericht van de betalingenprovider.
 
In het geval Sortimo uitdrukkelijk heeft ingestemd met een betaling na levering, dienen de facturen van Sortimo ten laatste binnen de 10 werkdagen na levering van de goederen en ontvangst van de factuur door de klant betaald te worden.
 
3.7 In het geval van een laattijdige betaling is Sortimo gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, interesten te vorderen gelijk aan 10% per jaar op de totale aankoopprijs in het geval de klant een consument is en 12% per jaar in het geval de klant een onderneming is.
 
Bovendien zal elke onbetaalde factuur zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR.
 
3.8 De klant kan zich enkel beroepen op compensatie indien de wederzijdse vorderingen gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie. Tegenvorderingen zijn uitsluitend verrekenbaar wanneer ze niet worden betwist door Sortimo of wanneer deze onomstotelijk werden vastgesteld door een bevoegde rechtbank.
 
4 Levering en overgang van risico
 
4.1 Wanneer de betaling wordt uitgevoerd gebruik makende van een betalingenprovider of bij betaling via kredietkaart, zullen de goederen worden geleverd zeven werkdagen na ontvangst van het betalingsbericht door de betalingenprovider voor zover er niets werd aangegeven m.b.t. de beschikbaarheid van de goederen. Ingeval van overmacht, problemen bij de toeleverancier of stocktekort, behoudt Sortimo zich het recht voor om de levering uit te stellen of te annuleren.
 
4.2 Wanneer de klant heeft gekozen voor betaling via overschrijving dan zal de levering plaatsvinden binnen zeven werkdagen na ontvangst van de betaling op de rekening van Sortimo voor zover er niets werd aangegeven m.b.t. de beschikbaarheid van de goederen. Ingeval van overmacht, problemen bij de toeleverancier of stocktekort, behoudt Sortimo zich het recht voor om de levering uit te stellen of te annuleren.
 
4.3 De levering zal worden uitgevoerd op het adres opgegeven door de klant bij de bestelling.
 
Sortimo levert enkel aan adressen in België en in Luxemburg. Leveringen aan andere landen zijn niet mogelijk.
 
4.4 Sortimo is gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren indien gedeeltelijke leveringen bruikbaar zijn voor de klant. De levering van de nog resterende goederen zal automatisch uitgevoerd worden zonder dat de klant hiervoor bijkomende acties dient te ondernemen noch bijkomende kosten dient te betalen.
 
4.5 De overdracht van het risico met betrekking tot goederen gebeurt bij een consument op het moment van de overdracht van de goederen aan de consument en bij een onderneming op het moment van de overdracht van de goederen aan de vervoerder of wanneer de goederen worden afgehaald op het moment van de afhaling.
 
5 Herroepingsrecht voor consumenten
 
5.1 Dit artikel 5 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten tussen Sortimo en consumenten.
 
5.2 Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 
Deze termijn vangt aan de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.
 
5.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de onderneming retourneren, conform de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
5.4 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument zal de kosten van deze waardevermindering terugbetalen aan Sortimo binnen de 30 kalenderdagen na de ontvangst door Sortimo van de teruggezonden goederen.
 
5.5 De consument is verplicht zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst op afstand te verzenden voor het aflopen van de herroepingstermijn van 14 dagen.
 
Daartoe kan de consument een ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.
 
5.6 De herroeping dient te worden verstuurd naar onderstaand adres:
 
Sortimo BVBA                    Fax.: 02/355.03.71
Schaarbeeklei 491             E-mail: info@sortimo.be
1800 Vilvoorde
 
5.7 Sortimo vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop ze door de consument, op een wijze als in deze algemene voorwaarden beschreven, werd geïnformeerd over de herroepingsbeslissing. Behoudens wanneer Sortimo heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag Sortimo, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
5.8 De consument stuurt onmiddellijk, en in elk geval binnen 14 kalenderdagen na het meedelen van zijn herroepingsbeslissing aan Sortimo, de goederen terug of overhandigt ze aan Sortimo of aan een persoon die door Sortimo gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen.
 
Indien de goederen pas na deze termijn van 14 kalenderdagen in het bezit komen van Sortimo heeft Sortimo vanaf de datum van de ontvangst van de goederen nog 14 kalenderdagen extra de tijd om de door de consument gedane betalingen terug te storten.
 
5.9 De consument draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij expliciet anders werd overeengekomen met Sortimo.
 
Indien de consument zijn herroepingsrecht slechts uitoefent ten aanzien van een deel van de op afstand aangekochte goederen, zullen de door de consument betaalde leveringskosten niet worden terugbetaald door Sortimo.
 
5.10 Sortimo behoudt zich het recht voor de goederen onmiddellijk bij de consument op te halen na mededeling van de herroepingsbeslissing. De consument zal hiertoe alle redelijke inspanningen
leveren om Sortimo toegang te verschaffen tot de plaats waar de goederen gelegen zijn.
 
6 Eigendomsvoorbehoud
 
Sortimo behoudt zich de eigendom voor van de goederen totdat de totaalprijs, inclusief alle bijkomende kosten, volledig werden betaald.
 
7 Garantie
 
7.1 De garantie is – onder voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen – gebaseerd op de wettelijke bepalingen.
 
7.2 De bestelde goederen kunnen, gelet op technische beperkingen van de weergave, in beperkte wijze en binnen redelijke grenzen, afwijken van de goederen zoals weergegeven in de Online Shop, in het bijzonder wat betreft de kleur. Een bijkomende garantie m.b.t. de geleverde goederen bestaat enkel indien uitdrukkelijk meegedeeld bij de sluiting van de overeenkomst.
 
7.3 Ondernemingen kunnen geen vorderingen instellen op basis van niet-functionele gebreken. In het geval van een functioneel gebrek, behoudt Sortimo zich het recht voor de wijze van herstel te bepalen.
 
7.4 Klanten zullen de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren. De goederen worden als aanvaard beschouwd wanneer een zichtbaar gebrek, niet binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst of binnen de 14 kalenderdagen na kennisname van het defect, aan Sortimo werden meegedeeld.
 
De termijn waarbinnen klanten verborgen gebreken aan nieuwe goederen kunnen meedelen is beperkt tot 2 jaar vanaf de overdracht van het risico. Deze termijn start niet opnieuw wanneer een vervanging werd uitgevoerd in het kader van een gebrek.
 
8 Aansprakelijkheid
 
8.1 Alle vorderingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade verbonden met de geleverde goederen zijn uitgesloten.
 
8.2 De aansprakelijkheid van Sortimo is sowieso beperkt tot, naar keuze van Sortimo, de vervanging van defecte goederen of de terugbetaling van de (defecte) goederen.
 
9 Gegevensbescherming
 
Sortimo verzamelt, slaat op en verwerkt gegevens van de klanten in het kader van het verwerken van overeenkomsten.
 
Voor meer informatie verwijst Sortimo naar haar website www.sortimo.be/privacy voor de richtlijnen inzake gegevensbescherming.
 
10 Eindbepalingen
 
10.1 Enkel het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
 
10.2 Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheden van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Sortimo behoudt zich wel het recht voor de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant.
 

 

SPECIAL BUSINESS TERMS

1. Scope and contract partners

1.1. These Special Business Terms shall apply in addition to our other General Terms and Conditions, in so far as entrepreneurs within the sense of Section 14 German Civil Code [BGB; Bürgerliches Gesetzbuch], as Customers use the services offered via our Car Decal Configurator. We offer adhesive foil which can be printed using motifs supplied by the Customer via our Car Decal Configurator which is available on the Internet. These adhesive decals can then be mounted permanently to the Customer’s vehicle by means of a special bonding technique.

1.2. An entrepreneur is a natural person or legal entity or a person vested with legal capacity which, at the point of concluding a legal transaction acts in exercising its commercial or independent professional activity.
 
2. Contract conclusion
 
2.1. The products from our Car Decal Configurator represent in a legal sense non-binding offers and serve as an invitation to submit an offer (invitatio ad offerendum).
 
2.2. To submit an offer for contract conclusion the Customer generates a design for its car decal using our Car Decal Configurator.
For this purpose the Customer first selects the suitable vehicle from the overview of vehicle models and variants supported. After selecting one of the design templates which are made available as start-off point and guidance, the Customer creates its design using the virtual tools provided.
Within limited and optically indicated vehicle surfaces in the Configurator it is possible to edit or delete existing texts and design elements in the templates selected, to add new texts as well as to upload personal graphics in the following formats: *.jpg, *.png and *.svg with a maximum file size of 10 MB each. If texts are used, it is possible to select from a variety of different fonts. In addition thereto, it is possible to select from a variety of foil types and colours if specific design elements are used.
Changes made by the Customer to the design are shown in the view presented on the vehicle model which has been selected. In order to create a design for all vehicle sides, the Customer can switch between the various views (front, rear, driver side, passenger side).
After finalising the design the Customer must check once again that all designs are presented correctly. For this purpose the Customer is guided through each of the vehicle views and is required to confirm the correctly presented design by means of a click.
After entering the customer data the Customer gives its print approval by clicking the button „Order Now (binding payment duty)“ which constitutes a legally binding offer to enter into a sales contract. TThe Customer is immediately informed by email of the receipt of the order (order confirmation). This order confirmation also contains the General Terms and Conditions, and furthermore these Special Terms and Conditions.

2.3. Due to the display options the goods ordered may differ - for technical reasons - differ marginally from the goods displayed on the Internet, however, within reason; in particular deviations in colour may occur, in so far as such are deemed to be reasonable.

2.4. The purchase contract is established by us sending a confirmation of the contract by email (order confirmation) or by delivery of the goods. We are authorised to accept the contract offer stated in the contract offer within a period of 3 working days or to reject acceptance of the order without us having to state any reasons for our rejection. In the latter case no contract shall be concluded with us. 

2.5. The contract shall be concluded under the restriction of non-delivery or of only delivering in part in the case of an incorrect or not due and proper self-delivery. This shall only apply in the following case, namely that, non-delivery shall not be justified by us and that we have concluded with due care a matching concrete transaction with our subcontractor. We shall undertake any and all reasonable efforts to obtain the goods. Otherwise the money paid in consideration shall be refunded without undue delay. In the case of such non-availability or only partial availability, the Customer shall be informed thereof without undue delay.
As the print templates are created on the basis of the Customer’s requirements, the Customer is neither entitled to revocation, nor any other voluntary right of return in this context.
 
3. Print templates
 
3.1. The Customer must be authorised to hand-over and use these templates. Furthermore, the Customer must not use any other illustrations or designations contrary to legal regulations, thus no prohibited illustrations or designations, in particular no propaganda material and characteristics of unconstitutional organisations as print template. Furthermore, the Customer shall be solely responsible for the fact that road traffic is not obstructed by the vehicle decal. With its order the Customer furthermore guarantees that no copyright, trademark or any other third-party rights are violated as a result.
 
3.2. In so far as the Customer has to justify a violation, it shall warrant for any and all consequences resulting from the violation of the afore-mentioned obligations and shall release us from any warranty in the event of third-party claims in this respect. Such shall also include the appropriate legal costs for defence in the amount of statutory expenses pursuant to the Rechtsanwaltsvergütungsgesetz [German law governing the remuneration of attorneys].
 
4. Processing printed foil, warranty, liability
 
4.1. The Customer shall ensure that the surface of the object to which the decal is to be affixed is smooth and clean. Wax, silicone, oil, grease and dirt have to be removed completely beforehand. It can only be guaranteed that the foil will adhere to the untreated original car finish. If the foil is mounted on repainted parts, it may peel off. It takes at least 3 days for the foil to harden, whereby the temperature of the object to which the foil is to be affixed must not fall below +7 degrees Celsius and must not rise above +25 degrees Celsius. In this period the object must neither be polished nor waxed.
 
4.2. Depending on the design created it may be necessary to cut the foil directly on the painted surface. By cutting the foil scratches may occur in the paint, and, under circumstances, it might not be possible to remove these completely, even by polishing. Besides that, it might be necessary to remove various parts in connection with fixing the decal. Trim strips and rubber strips which are mounted with plastic clips might have to be removed before attaching the decal, might break and have to be ordered from the vehicle manufacturer. We shall not warrant for replacement of such small parts.
 
4.3. Adhesion of the foil is furthermore not guaranteed, if the foil products being the subject matter of this agreement, are exposed permanently to fuels or fuel vapour. Damage or fading as a result of weather conditions may furthermore occur; any such shall not lie in our sphere of influence. The durableness of the foil depends on the quality of the base to which it is adhered, as well as the weather conditions which the vehicle is exposed to. On clean surfaces which are free of wax and polish the foil has a normal lifespan ranging between 5 and 10 years. We cannot assume any warranty for a certain minimum lifespan.
 
4.4. The Customer shall be solely responsible for the fact that by affixing the foil delivered the roadworthiness of the vehicle to which the foil has been affixed is not impaired, and furthermore, that safety in traffic is not endangered as a result of the vehicle decal.
 
4.5. In compliance with the afore-mentioned restrictions the enforcement of warranty claims vis-à-vis our company, as well as furthermore our liability in general shall be limited. For the rest, our General Terms and Conditions shall be deemed to apply with regard to warranty and liability.
 
5. Documentation an advertising
 
We reserve the right to document orders which have been executed, in particular to photograph these and, unless nothing to the contrary has been explicitly agreed upon, to use the documentation and/or the photographs produced from the order which has been executed, for our own advertising purposes on our own homepage, as well as for external communication in social networks, furthermore cinema shows or audio-visual products on the Internet, as well as on data carriers with advertising content or in printed publications. We are furthermore authorized for the purpose of executing the order, or to advertise the order executed to use registered trademarks, logos or other business marks of the Customer.
 
6. Concluding terms
 
For the rest, our General Terms and Conditions in so far as these apply to entrepreneurs within the sense of Section 14 BGB shall apply.
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES PAR INTERNET BOUTIQUE EN LIGNE SORTIMO SPRL

1 Applicabilité, définitions et parties concernées

1.1 Par « contrat à distance » il convient de comprendre : tout contrat conclu entre Sortimo et son client dans le cadre d’un système organisé de vente ou de services à distance sans la présence physique simultanée de Sortimo et du client, utilisant, jusqu’au et y compris le moment où le contrat est conclu, uniquement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Les contrats, livraisons et autres services qui sont traités via la Boutique en ligne www.sortimo.be/shop (ci-après nommée la « Boutique en ligne ») sont considérés comme des contrats à distance.

1.2 Par « clients », il convient de comprendre : aussi bien des consommateurs que d’autres entreprises.

1.3 Par « consommateur », il convient de comprendre : toute personne physique agissant dans le cadre d’objectifs ne tombant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

1.4 Par « entreprise », il convient de comprendre : toute personne physique ou personne morale cherchant à atteindre, de manière durable, un objectif économique.

1.5 Identité du vendeur des produits proposés dans la Boutique en ligne (ci-après nommée «Sortimo») :

Sortimo SPRL             Tél. : 02-355.03.70
Schaarbeeklei 491      Fax. : 02-355.03.71
1800 Vilvorde              E-mail : info@sortimo.be
BE0459.445.745

1.6 Les présentes conditions générales sont applicables à chaque accord conclu à distance entre Sortimo et ses clients.

1.7 Les contrats individuels prévalent sur les présentes conditions générales. Les conditions générales divergentes, contraires ou complémentaires ne font pas partie du contrat, sauf si leur application a été convenue expressément.

2 Commandes et Conclusion du contrat

2.1 Les produits proposés sur la Boutique en ligne ne forment pas une offre juridiquement contraignante. Il convient de les considérer comme une invitation à passer commande.

2.2 Le client passe commande via un processus de commande électronique sur la Boutique en ligne. Une fois ce processus de commande parcouru par le client, celui-ci passe commande en cliquant sur le bouton « Confirmer la commande ». Le client est lié juridiquement par cette commande. Sortimo informera immédiatement le client de la bonne réception de cette commande par e-mail. La confirmation de bonne réception contiendra les présentes conditions générales.

2.3 Le contrat entre Sortimo et le client n‘est considéré comme conclu que lorsque Sortimo accepte formellement la commande par l‘envoi d‘un e-mail d‘acceptation, ou lorsque la Sortimo procède à la livraison des marchandises. Une notification de bonne réception de la commande n‘est pas la même chose que son acceptation formelle de la commande par Sortimo.

Dans le cas où aucune confirmation de la commande ne suit dans un délai de trois jour à compter de la commande, celle-ci est supposée ne pas avoir été acceptée par Sortimo.

2.4 Sortimo est en droit d‘accepter ou de refuser la commande du client dans un délai de trois jours ouvrés sans avoir à donner de raison valable ni de responsabilité à l‘égard du client ou d‘un quelconque tiers. Lorsque Sortimo refuse la commande du client, cela signifie qu‘aucun contrat n‘a été conclu entre Sortimo et le client.

2.5 La conclusion du contrat s‘effectue sous la condition suspensive que Sortimo obtienne les marchandises nécessaires pour pouvoir procéder à l‘exécution du contrat.

Sortimo déploiera tous les efforts raisonnables pour obtenir ces marchandises. Si Sortimo n‘y parvient pas (entièrement), malgré ses efforts raisonnables, elle en informera immédiatement le client et remboursera immédiatement les paiements déjà effectués pour les marchandises non livrées.

3 Prix, Frais de livraison et Conditions de règlement

3.1 Toutes les obligations de règlement sont exprimées en euros. Tous les prix sont définitifs et TVA comprise, sauf indication différente.

3.2 Sauf indication différente, les frais de livraison et de traitement sont compris dans les prix. Cependant, si le montant de la commande est inférieur à 50 euros (hors TVA) des frais de livraison de 15 euros (TVA comprise) seront facturés. 3.3 Les frais d‘emballage font partie des frais de livraison et de traitement indiqués.

3.4 Le prix à payer par le client, y compris les frais de livraison et de traitement le cas échéant, est appelé « prix total » ci-après. Le prix total est dû immédiatement à la conclusion du contrat.

3.5 Le règlement peut s‘effectuer par virement bancaire, carte bancaire ou carte de crédit. Sortimo se réserve le droit d‘exclure certains moyens de paiement.

3.6 Le prix total doit être réglé au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la commande du client, sauf s‘il est convenu explicitement d‘un autre délai de paiement. Les marchandises ne sont expédiées qu‘après réception du règlement de la facture de, ou après réception d‘une notification de règlement du fournisseur de paiement.

Dans le cas où Sortimo a expressément accepté un paiement après livraison, les factures de Sortimo doivent être réglées par le client au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables après livraison des marchandises et réception de la facture.

3.7 En cas de retard dans le règlement, Sortimo est en droit de demander, sans mise en demeure préalable, des intérêts équivalents à 10 % par an sur le prix d‘achat total lorsque le client est un consommateur, et de 12 % par an lorsque le client est une entreprise.

De plus, toute facture impayée à son échéance sera majorée, sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la facture, avec un minimum de 150,00 EUR.

3.8 Le client ne pourra qu’invoquer une compensation au cas où les créances réciproques sont basées sur la même relation contractuelle. Les demandes reconventionnelles sont imputables uniquement lorsqu‘elles ne sont pas contestées par Sortimo ou lorsqu‘elles sont incontestablement constatées par un tribunal compétent.

4 Livraison et Transfert de risque

4.1 Lorsque le règlement est effectué par le biais d‘un fournisseur de paiement, ou par carte de crédit, les marchandises sont livrées dans les sept jours ouvrables après notification du règlement par le fournisseur de paiement, dans la mesure où rien n‘avait été indiqué concernant la disponibilité des marchandises. En cas de force majeure, problèmes auprès du fournisseur, ou rupture de stock, Sortimo se réserve le droit de reporter la livraison, ou de l‘annuler.

4.2 Lorsque le client a opté pour un règlement par virement, la livraison aura lieu dans les sept jours ouvrables après réception du règlement sur le compte de Sortimo, dans la mesure où rien n‘avait été indiqué concernant la disponibilité des marchandises. En cas de force majeure, problèmes auprès du fournisseur, ou rupture de stock, Sortimo se réserve le droit de reporter la livraison ou de l‘annuler.

4.3 La livraison aura lieu à l‘adresse indiquée par le client lors de la commande.

Sortimo livre uniquement à des adresses en Belgique et au Luxembourg. Les livraisons dans d‘autres pays ne sont pas possibles.

4.4 Sortimo est en droit d‘effectuer des livraisons partielles si les livraisons partielles sont appropriées pour le client. La livraison des marchandises restantes sera effectuée automatiquement sans que le client n‘ait à intervenir et sans frais supplémentaires.

4.5 Le transfert du risque des marchandises a lieu, en cas d‘un consommateur, au moment du transfert des marchandises au consommateur, et dans le cas d‘une entreprise au moment du transfert des marchandises au transporteur ou au cas où les marchandises sont réceptionnées au moment de la réception des marchandises.

5 Droit d‘annulation du consommateur

5.1 Le présent article 5 s‘applique uniquement aux contrats à distance conclus entre Sortimo et des consommateurs.

5.2 Les consommateurs sont en droit d‘annuler le contrat à distance dans un délai de 14 jours de calendrier, sans avoir à indiquer de motif. Ce délai démarre le jour où le consommateur, ou un tiers indiqué par le consommateur qui n‘est pas le transporteur, prend physiquement possession des marchandises.

5.3 Pendant ce délai, le consommateur prendra soin du produit et de l‘emballage. Il ne déballera ni n‘utilisera le produit que dans la mesure où ceci est nécessaire pour pouvoir juger s‘il souhaite conserver le produit. S‘il fait usage de son droit d‘annulation, il retournera le produit, ainsi que tous les accessoires livrés et - si raisonnablement possible - dans son état et emballage d‘origine, à Sortimo, conformément aux instructions raisonnables et claires fournies par Sortimo.

5.4 Le consommateur est responsable de la dépréciation des marchandises découlant d‘une manipulation des marchandises dépassant celle nécessaire pour déterminer la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises. Le consommateur remboursera à Sortimo les frais de cette dépréciation dans un délai de 30 jours de calendrier après la réception des marchandises retournées par Sortimo.

5.5 Le consommateur a l‘obligation d‘envoyer sa décision d‘annulation du contrat à distance avant la fin du délai d‘annulation de 14 jours calendrier.

Pour ce faire, le consommateur peut faire une déclaration explicite dans laquelle il exprime sa volonté d’annuler le contrat.

5.6 L‘annulation doit être envoyée à l‘adresse ci-dessous :

Sortimo SPRL                    Fax : 02-355.03.71
Schaarbeeklei 491             E-mail : info@sortimo.be
1800 Vilvorde

5.7 Sortimo rembourse tous les règlements reçus du consommateur, y compris les frais de livraison, dans un délai de 14 jours de calendrier après le jour où elle est informée de la décision d‘annulation, par un des moyens décrits dans les présentes conditions générales. Sauf si elle a elle-même offert de récupérer les marchandises, Sortimo peut suspendre le remboursement jusqu‘à récupération de toutes les marchandises, ou jusqu‘au moment où le consommateur prouve le renvoi des marchandises, selon la situation qui se présente en premier.

5.8 Le consommateur renvoie immédiatement les marchandises, et dans tous les cas dans les 14 jours de calendrier après avoir informé Sortimo de sa décision d‘annulation, ou les remet à Sortimo ou à une personne habilitée à prendre possession des marchandises par Sortimo.

Si les marchandises n‘entrent en possession de Sortimo qu‘après ce délai de 14 jours de calendrier, Sortimo dispose encore de 14 jours de calendrier après la date de réception des marchandises pour rembourser les règlements effectués par le consommateur.

5.9 Le consommateur supportera les frais de renvoi des marchandises, sauf si explicitement convenu différemment avec Sortimo.

Si le consommateur n‘exerce son droit d‘annulation que pour une partie des marchandises achetées à distance, les frais de livraison payés par le consommateur ne seront pas remboursés par Sortimo.

5.10 Sortimo se réserve le droit de récupérer immédiatement les marchandises chez le consommateur après notification de sa décision d‘annulation. À cet effet, le consommateur fera tout son possible pour donner à Sortimo l‘accès à l‘endroit où sont entreposées les marchandises.

6 Éserve de propriété

Sortimo conserve la réserve de propriété des marchandises jusqu‘au règlement intégral du prix, y compris les frais supplémentaires.

7 Garantie

7.1 La garantie est - sous réserve des clauses ci-dessous - basée sur les dispositions légales.

7.2 Les marchandises commandées peuvent, compte tenu des limitations techniques de la reproduction, s‘écarter des marchandises telles que représentées dans la Boutique en ligne, de façon limitée et raisonnable, en particulier en ce qui concerne la couleur. Toute garantie supplémentaire concernant les marchandises livrées n’est valable que si elle est convenue expressément lors de la conclusion du contrat.

7.3 Les entreprises ne peuvent pas déposer de réclamations concernant des défauts non-fonctionnels. En cas de défaut fonctionnel, la Sortimo se réserve le droit de définir la méthode de réparation.

7.4 Les clients vérifieront les marchandises immédiatement après réception. Les marchandises sont considérées comme acceptées si un défaut visible n‘est pas signalé à Sortimo dans les 14 jours calendaires après la réception ou dans les 14 jours après prise de connaissance du défaut.

Le délai pendant lequel les entreprises peuvent signaler des vices cachés à des produits neufs est limité à 2 an à partir du transfert du risque. Ce délai n‘est pas remis à zéro après un remplacement dans le cadre d‘un défaut.

8 Responsabilité

8.1 Toutes les réclamations pour des dommages directs ouindirects, liés aux marchandises livrées sont exclues.

8.2 La responsabilité de Sortimo est de toute façon limitée, au choix de Sortimo, au remplacement des marchandises défectueuses ou le remboursement des marchandises (défectueuses).

9 Protection des données

Sortimo collecte, enregistre et utilise les données des clients dans le cadre du traitement des contrats.

Pour des directives dans le domaine de la protection des données plus d‘informations, Sortimo renvoie vers son site Web www.sortimo.be/privacy.

10 Dispositions finales

10.1 Seul le droit belge est applicable, à l’exception de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.

10.2 Tout litige concernant l‘interprétation, l‘exécution ou la résiliation du contrat relève des compétences exclusives des tribunaux de l‘arrondissement juridique de Bruxelles. Sortimo se réserve le droit de présenter la procédure devant les tribunaux de l‘arrondissement du domicile ou du siège social du client.

We gebruiken cookies om u beter van dienst te zijn. Als u doorgaat op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies.OK